Κατά Λουκάν κεφάλαιον 1

Λκ. α’ 1-80 Αφιέρωση στο Θεόφιλο 1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων  2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν … Περισσότερα

Κατά Λουκάν κεφάλαιον 3

Λκ. γ’ 1-38 Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή 1 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου … Περισσότερα

Κατά Λουκάν κεφάλαιον 12

Λκ. ιβ’ 1-59 Προειδοποίηση εναντίον της υποκρισίας 1 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὡς καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς … Περισσότερα