Οι δαίμονες και τα έργα τους *

OΛΟΙ μας ψηλαφοϋμε τις κοσμογονικές αλλαγές πού συντελούνται γύρω μας. Ή «έκρηξη» της τεχνολογίας τόν προηγούμενο αιώνα καί οι εκπληκτικές κατακτήσεις της άλλαξαν ριζικά τόν τρόπο της ζωής μας. Ό τεχνικός πολιτισμός, μέ τίς δελεαστικές υποσχέσεις του γιά έναν παγκόσμιο υλικό ευδαιμονισμό, κυριάρχησε σάν νέο είδωλο, πού στό βωμό του θυσιάστηκαν διαχρονικές πνευματικές αξίες καί παραδόσεις αιώνων. Ό Θεός απορρίφθηκε καί ο άνθρωπος αυτοθεώθηκε. Ή έπιστήμη θεοποιήθηκε, ό ορθολογισμός άπολυτοποιήθηκε καί, μέ τό μανδύα της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας καί της ψυχολογίας, χλεύασε τήν πίστη.
Ό άνθρωπος, γιά μιαν ακόμη φορά, έπεσε στην άρχαία παγίδα του διαβόλου καί προσπάθησε να γίνει θεός χωρίς τόν Θεό, με αποτέλεσμα νά οδηγηθεί καί πάλι σέ υπαρξιακό αδιέξοδο

*Οι δαίμονες και τα έργα τους