Μας «ξεριζώνουν» από την καταγωγή μας

Η διαχείριση της ιστορικής αλήθειας με τη ματιά του καθηγητή Λαζάρου.

 (Οι Έλληνες Βλάχοι)

Σε πολλές μελέτες μας έχουμε επεσημάνει την αδιάκοπη και συστηματική προσπάθεια διαστρέβλωσης και απόκρυψης μεγάλων κεφαλαίων της ιστορίας μας… Μιας ιστορίας που μετράει χιλιάδες χρόνια ύπαρξης.

Οι γνωστοί άγνωστοι επιχειρούν με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο να γαλουχήσουν τα νέα παιδιά κυρίως, σε μία μικρή ιστορία του Ελληνισμού, «εστεμμένη» από μία δήθεν αντικειμενικότητα που καταντάει αντι-επιστημονικότητα.

Έτσι κρατούν στην αφάνεια βιβλία, στοιχεία, επιστήμονες, Έλληνες και μη, που βροντοφωνάζουν την αλήθεια…

Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης,  Αχιλλέας Λαζάρου, ο οποίος σε ομιλίες και άρθρα του ψέγει τα αντιεπιστημονικά και ανιστόρητα βιβλία που «πλασσάρονται» και παραγκωνίζουν ή σχεδόν «εξαφανίζουν» τα ωφέλιμα.

«Εὐλόγως δὲ εἰς τὰ χείλη ὅλων ἔρχεται τὸ ἱστορικὸν ἐρώτημα: Τίς πταίει; Διότι εἰς τὴν τωρινὴν Ἑλλάδα εὐχερέστερον κυκλοφοροῦνται, καὶ δαπάναις τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων, βιβλία ἥκιστα ἐπιστημονικὰ καὶ ταυτοχρόνως ἐθνικῶς ἐπιβλαβέστατα, ὅπως εἰς τὴν ἀνωτέρω μόλις ἑνότητα ἀπεκαλύφθη, ἐνῷ τὰ ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου καὶ ἐθνωφελῆ ἀφανίζονται. Ἤδη διὰ τὸν πλέον ἀνεπαίσθητον ἀφανισμὸν ἤ τὴν πλέον ἀνώδυνην συρρίκνωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ πασχίζει ὄντως καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἱστορίας τοῦ Κέντρου διὰ τὴν Δημοκρατίαν καὶ τὴν Συμφιλίωσιν εἰς τὴν Νοτιοανατολικὴν Εὐρώπην ‘’(βλ. Ἰ.Α. Νικολαΐδης, Ὅταν τὸ μάθημα τῆς ἱστορίας ὑπηρετῇ σκοπιμότητες, ΑΚΤΙΝΕΣ  Μάϊος 2007, 151-154)».

Ο εν λόγω καθηγητής σε άρθρο του στο περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή» αναφέρει πολλά παραδείγματα υποβάθμισης άκρως σημαντικών στοιχείων της ιστορίας μας, μεταξύ των οποίων και το παιδομάζωμα!

«… Ἐπισημαίνονται ὁπωσδήποτε χειρότερα· πρωτόφαντα προκλητικαὶ παρερμηνεῖαι, ὑποκρισίαι, διαστροφαί, ὅπως εἰς τὸν πρῶτον τόμον, «βιβλίον ἐργασίας» 1, σ. 51, εἰς τὸ ὁποῖον καταχωρίζεται ὡσὰν ἱστορικὴ ἀλήθεια τὸ αὐτόχρημα ψευδέστατον διὰ τὸ παιδομάζωμα: «ἕνα πρωτότυπον σύστημα στρατολογήσεως, τὸ ὁποῖον μετέτρεπε νεαροὺς μὴ μουσουλμάνους ὑπηκόους εἰς μίαν προνομιακὴν κοινωνικὴν ὁμάδα, τοὺς ὑπερηφάνους διὰ τὸ εἰδικὸν καθεστώς των καπικουλῆδες». Προσφυέστατα ὁ Νικολαΐδης παρατηρεῖ: «Οὔτε τοὺς θρήνους τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, οὔτε τῆς μάνας τὸν σπαραγμὸ ἐσεβάσθησαν οἱ ἀθεόφοβοι. Τὸ παιδομάζωμα, αὐτὸς ὁ βαρὺς φόρος αἵματος, ἐξωραΐζεται καὶ προπαγανδίζεται ἀδίστακτα, ἐνῷ πρόκειται διὰ μίαν ἀπὸ τὶς πλέον ἀπάνθρωπες ἐνέργειες τῶν κατακτητῶν. Ἤρπαζον, ὅπως εἶναι γνωστόν, τὰ τρυφερὰ βλαστάρια τῶν ὑποδούλων, ἀσκοῦσαν ἐπάνω των μιὰ ἐξουθενωτικὴν ἀγωγὴν ψυχικῆς διαστρεβλώσεως καὶ τὰ μετέτρεπαν εἰς στρατιωτικὰ «ρομπότ», εἰς μηχανὲς πολέμου. Φθορὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καὶ μεταμόρφωσις τῶν ἀνθρώπων εἰς ἀγέλη…» 

Υπογραμμίζει ακόμη τον εθνομηδενιστικό προσανατολισμό που επιβάλλουν εντέχνως στα παιδιά, μέσω της αποσιώπησης κορυφαίων ιστορικών γεγονότων.. Σας παραθέτουμε ενδεικτικά αποσπάσματα:

«Εἰς τὸ ἴδιο Β.Ε. 1, σ. 10, κατ᾿ ἐξοχὴν ἀποκαλυπτικὴ παρατήρησις ἀφορᾶ εἰς τὸν ὅρον Ἔθνος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ δομικὴν ἀφετηρίαν τῆς ὅλης προσπαθείας: «Οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ ὑπερβοῦν τὸ Ἔθνος». Διὰ νὰ πεισθοῦν δὲ τὸ θέμα ἐπαναφέρεται καὶ εἰς τὸ Β.Ε. 2, σ. 14: «Τὰ ἔθνη δὲν εἶναι παρὰ κατασκευάσματα τοῦ νοῦ μας, τὰ ὁποῖα ἐπενοήθησαν ἀρκετὰ πρόσφατα»

Ἔπειτα, ἀφοῦ ἡ λέξις τίθεται εἰς εἰσαγωγικὰ ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς, προστίθεται: «’’Τὰ ἔθνη’’ καὶ οἱ ἐθνικὲς ταυτότητες δὲν εἶναι αὐθύπαρκτες ὀντότητες», ὁπότε ὁ Νικολαΐδης κραυγάζει: Τίποτε περισσότερον ἀνιστόρητον. Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος εἶναι πανάρχαιον…

Τὰ τελευταῖα ἔτη, κατὰ τὴν καθηγήτριαν εἰς τὸ Π.Τ.Δ.Ε. τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Σοφίαν Βούρη, «Ὡς ἐνδεχόμενες λύσεις διὰ τὴν υἱοθέτησιν τῆς διαπολιτισμικῆς προοπτικῆς εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία ἱστορίας προτείνονται: ἡ ἀποδόμησις τῆς ἐθνοκεντρικῆς ἱστορικῆς ἀφηγήσεως, ἡ ἐπιβολὴ τῆς «ἐθνοκεντρικῆς λογοκρισίας», ἡ σχετικοποίησις τῆς ἐθνικῆς ἱστορίας μὲ τὴν ἰσότιμον παρουσίασιν τῶν ἄλλων ἐθνικῶν ἱστοριῶν, ἡ ἐπιλεκτικὴ χρῆσις τῆς ἱστορίας καὶ ἡ διεύρυνσις τοῦ περιεχομένου της μὲ θέματα ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἱστορίαν, τὴν τέχνην καὶ τὸν πολιτισμόν, διεύρυνσις, ἡ ὁποία συνεπάγεται τὸν περιορισμὸν τῶν πολεμικῶν θεμάτων καὶ τὴν οὐδέτερη προσέγγισὶν των. Ἡ ἐλεγχομένη, ὅμως, διευθέτησις τῶν πολεμικῶν καὶ ἐπίμαχων θεμάτων θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς μηχανιστική». Προσφυέστερα θὰ ἐχαρακτηρίζετο ὡσὰν ἀναχρονιστικὴ καὶ περιττή. 

Ο καθηγητής Λαζάρου επεσήμανε ακόμη την ύπαρξη έντονου ελληνικού στοιχείου σε όλον τον κόσμο! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βόρεια Ιταλία και ολόκληρη η Δαλματία που απέναντι από την Αδριατική κατοικούντο από Έλληνες, άποψη που υποστηρίζει και η Μπενεντετα Ροσινιολι. Πολλοί μάλιστα δεν δίσταζαν να χαρακτηρίσουν την Αδριατική ως «ελληνικό κόλπο»!

Ἕλληνες συναντᾶ εἰς τὰ ρουμανικὰ παράλια ὁ ἐξόριστος Λατίνος ποιητὴς Ὀβίδιος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἀξιόπιστον πηγὴν διὰ τοὺς αὐτόχθονας. Ἡ Δακία κατακλύζεται ἀπὸ Ἕλληνας τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς, Μικρασιάτες, Κυπρίους, Κρητικούς, Ἑλλαδίτες. Μεταξὺ αὐτῶν διαπρέπουν ἰδιαιτέρως ὁ μηχανικός-ἀρχιτέκτων Ἀπολλόδωρος, εἰς τὸν ὁποῖον ὀφείλεται ἡ κατασκευὴ τῆς γεφύρας Drobeta τοῦ Δουνάβεως καὶ πολλῶν καλλιτεχνικῶν ἀριστουργημάτων, ποὺ γνωρίζουν ξένοι λαοί, ἀλλ᾿ ἀγνοοῦν οἱ … Νεοέλληνες! Ἐξ ἴσου διαπρεπὴς ἀνεδείχθη καὶ ὁ προσωπικὸς θεράπων ἰατρὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἐκστρατευτικοῦ ρωμαϊκοῦ σώματος Κρίτων, ὁ ὁποῖος ἐπεδόθη καὶ εἰς τὴν μελέτην τῆς γετοδακικῆς χλωρίδος μὲ φαρμακευτικὸν σκοπόν, καθὼς καὶ εἰς τὴν συγγραφὴν τῆς ἱστορίας τῆς νεορωμαϊκῆς ἐπαρχίας μὲ τίτλον Γετικά, εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλώσσαν, ἄν καὶ ἦτο γνώστης καὶ χρήστης τῆς λατινικῆς ὡς Ρωμαῖος πολίτης, ὅπως πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸ πλῆρες ρωμαϊκὸν ὄνομά του Titus Stabilius Crito, ἀπολύτως πειστικὸν παράδειγμα αὐτοῦ ποὺ σήμερα ἀποκαλεῖται ..Ἑλληνόβλαχος! 

Ἕλληνες δὲν ἀπουσιάζουν οὔτε κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους τῶν καθόδων καὶ ἐγκαταστάσεων μεταναστευτικῶν λαῶν, π.χ. Γότθων, τοὺς ὁποίους καὶ ἐκχριστιανίζουν. Ἤδη εἶναι διαπιστωμένη ἡ διάδοσις τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν Καππαδόκην Ἕλληνα Γούλφιλα ἤ Οὔλφιλα, δημιουργὸν τῆς ‘’Γοτθικῆς Γραφῆς». 

Οἱ Ἕλληνες παρομοίως δροῦν καὶ πρὸς τοὺς Σλάβους, τῶν ὁποίων μετριάζουν τὴν ἐπιθετικότητα κατὰ τῶν πληθυσμῶν τῆς Γετοδακίας (Ρουμανίας), ὅπου ἀρχίζει καὶ ἡ διαμόρφωσις καὶ ἡ χρῆσις τῆς σλαβωνικῆς. Εἰς τοὺς δὲ Γετοδάκες, ἐκρωμαϊσμένους ἀλλὰ σχεδὸν περιμετρικῶς ἐγκλωβισμένους ἀπὸ Σλάβους καὶ ἄλλους, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ πρωτεύουσα τῆς Ρωμανίας, ἐφ᾿ ὅσον ἐπικαλοῦνται τὴν ρωμανικότητά τους δὲν ἀδιαφορεῖ. Ὕστερον, πρὸ καὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ Ἕλληνες τῶν Παραδουναβίων Ἡγεμονιῶν ἀποτελοῦν καὶ ὑψηλοτέραν ἀποστολὴν ὡς ἡγεμόνες καὶ ποικιλώνυμοι ἀξιωματοῦχοι ἤ ἀρχηγοὶ πρώιμης ἀντιστάσεως κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.» 

Οι προσπάθειες για να μας «σβήσουν» από τον χάρτη πολλές και πολύπλευρες! Μας «ξεριζώνουν» από την καταγωγή μας, χαρακτηρίζοντάς μας Σλάβους, Τούρκους, Ινδοευρωπαίους, μας αλλοιώνουν την γλώσσα μας, «ψαλιδίζουν» την ιστορίας μας, φέρνοντάς την στα δικά τους μέτρα και σταθμά! 

Την αλήθεια δύσκολα θα την βρει κανείς στα σχολικά εγχειρίδια και στα πανεπιστημιακά βιβλία! Πρέπει να ψάξει μόνος του και με αμέριστη προσοχή. 


Τότε μόνο θα συνειδητοποιήσει από που προερχόμαστε, ποιοι είμαστε πραγματικά, πόσο μακραίωνη είναι η ιστορία μας, η οποία φτάνει όχι μόνο σε βάθος χρόνου αλλά και σε «βάθος τόπου», καθώς οι Έλληνες ταξίδεψαν και μετέδωσαν την γνώση τους σε όλον τον κόσμο! 

ΠΥΓΜΗ.gr

Ομιλία του Αχιλλέα Λαζάρου στο 28ο Πανελλήνιο Αντάμωμα

Αναδημοσίευση από:http://koukfamily.blogspot.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s