Oi εντολές του Κυρίου Ιησού Χριστού

«Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» 

(Κατά Ιωάννην Η΄-32)

 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Μετανοείτε.
(Ματθ. δ~ 17, Μάρκ. α~ 15, Αποκ. 3~ 5)

Έλθετε προς με πάντες.
(Ματθ. ια~ 28)

Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού.
(Ματθ. ς~ 33)

Εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή.
(Λουκ. ιγ~ 3)

Συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατά τίνος.
(Μάρκ. ια~ 25)

Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν.
(Ματθ. ις~ 24)

Αγωνίζεσθε να εισέλθητε δια της στενής πύλης.
(Λουκ. ιγ~ 24)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας… ψυχής… διανοίας… δυνάμεως σου.
(Μάρκ. ιβ~ 30)

Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει, και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.
(Ματθ. δ~ 10)

Οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία.
(Ιωάν. δ~ 23)

Πατέρα σας μη ονομάσητε επί της γης^ διότι εις είναι ο Πατήρ σας.
(Ματθ. κγ~ 9)

Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.
(Ματθ. δ~ 7)

Φοβήθητε εκείνον (τον Θεόν) όστις έχει εξουσίαν να ρίψη εις την γέενναν.
(Λουκ. ι3~ 5)

Να τιμώσι πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσι τον Πατέρα.
(Ιωάν. ε~ 22-3)
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.
(Ματθ. ιθ~ 19)

Μη φονεύσης^ Μη μοιχεύσης^ Μη κλέψης^ Μη ψευδομαρτυρήσης.
(Ματθ. ιθ~ 18)

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα.
(Ματθ. ιθ~ 19)

Καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς Οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς.
(Λουκ. ς~ 31)

Ας είναι ο λόγος σας, Ναι, ναι^ Ου, ου.
(Ματθ. ε~ 37)

Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανεισθή από σου μη αποστραφής.
(Ματθ. ε~ 42)

Δοτέ ελεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών.
(Λουκ. ια~ 41)

Όταν κάμνης γεύμα η δε νον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μηδέ τους αδελφούς σου… αλλά πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς τυφλούς, και θέλεις είσθαι μακάριος.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ερευνάτε τας γραφάς.
(Ιωάν. ε~ 39)

Ενθυμείσθε τον λόγον τον όποιον εγώ είπον προς εσάς.
(Ιωάν. ιε~ 20)

Βάλετε σεις εις τα ώτα σας τους λόγους τούτους.
(Λουκ. θ~ 44)

Προσέχετε πώς ακούετε.
(Λουκ. η~ 18)

Προσέχετε τι ακούετε.
(Μάρκ. δ~ 24)

Προσέχετε από της ζύμης (της διδαχής) των Φαρισαίων.
(Ματθ. ις~ 6-12)

Προσέχετε από των ψευδοπροφητών.
(Ματθ. ζ~ 15-17)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ
Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα.
(Ιωάν. ιε~ 12)

Ειρηνεύετε εν αλλήλοις.
(Μάρκ. θ~ 50)

Πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου.
(Ματθ. ε~ 23-24)

Εάν αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε, και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου.
(Ματθ. ιη~ 15-17)

Εάν ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν^ και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν… και επτάκις της ημέρας…
(Λουκ. ιζ~ 3-4)

Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε.
(Ιωάν. ζ~ 24)

Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου.
(Ματθ. ζ~ 1-5)

Μη κρίνετε… Μη καταδικάζετε… Συγχωρείτε…
(Λουκ. ς~ 37)
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ούτω προσεύχεσθε σεις, “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανούς κ.τ.λ.
(Ματθ. ς~ 9-13)

Εν τω ονόματι μου, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει.
(Ιωάν. ις~ 24)

Όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου.
(Ματθ. ς~ 6)

Αιτείτε… Ζητείτε… Κρούετε…
(Ματθ. ζ~ 7)

Όταν προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε, ως οίεθνικοί.
(Ματθ. ς~ 7)

Αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντί καιρώ.
(Λουκ. κα~ 36)

Προσεύχεσθε, δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.
(Λουκ. κβ~ 46)

Προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσιν.
(Λουκ. ς~ 28)

Παρακαλέσατε τον Κύριον του θερισμού να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού.
(Λουκ. ι~ 2)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως αι περιστεραί.
(Ματθ. ι~ 16)

Προσέχετε από των ανθρώπων.
(Ματθ. ι~ 17)

Αφήσατε αυτούς^ είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών.
(Ματθ. ιε~ 12-14)

Μη δώσητε το άγιον εις τους κύνας^ μηδέ ρίψητε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χοίρων.
(Ματθ. ζ~ 6)

Τώρα όστις έχει βαλάντιον, ας λαβή αυτό μεθ’ εαυτού.
(Λουκ. κβ~ 35-36)

Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν.
(Λουκ. ι~ 5-7)

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
Πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον.
(Μάρκ. α~ 15)

Πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε.
(Ιωάν. ιδ~ 1)

Να πιστεύητε εις τούτον τον οποίον εκείνος (ό θεός) απέστειλε.
(Ιωάν. ς~ 29)

Πιστεύετε μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι εν εμοί.
(Ιωάν. ιδ~ 11)

Πιστεύετε εις το φως, δια να γείνητε υιοί του φωτός.
(Ιωάν. ιβ~ 36)

Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον.
(Ιωάν. γ~ 36)

Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή.
(Μάρκ. ις~ 16)

Γύναι, πίστευσόν μοι.
(Ιωάν. δ~ 21)

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας.
(Ματθ. ε~ 16)

Πρόσεχε μήποτε το φως το εν σοι είναι σκότος.
(Λουκ. ια~ 35)

Να υπάγητε και σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη.
(Ιωάν. ιε~ 16)

Γίνεσθε οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων.
(Λουκ. ς~ 36)

Ύπαγε… ανήγγειλον… όσα ο Κύριος σοι έκαμε, και σε ηλέησε.
(Μάρκ. ε~ 19)

Υψώσατε τους οφθαλμούς σας, και ιδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν.
(Ιωάν. δ~ 35)

Περιπατείτε ενόσω έχετε το φως.
(Ιωάν. ι3~ 35)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.
(Μάρκ. ις~ 15)

Και είπε, …να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη.
(Λουκ. κδ~ 46-48)

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς.
(Ματθ. κη~ 19-20)

Ότι σας λέγω εν τω σκότει, είπατε εν τω φωτί^ και ότι ακούετε εις το ωτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων.
(Ματθ. ι~ 27)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα, και τα του Θεού εις τον Θεόν.
(Μάρκ. ιβ~ 17 )

Να μη ομόσητε μηδόλως.
(Ματθ. ε~ 33-37)

Εκείνο το όποιον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη.
(Ματθ. ιθ~ 5-6)

Ειρήνευσαν με τον αντίδικόν σου ταχέως.
(Ματθ. ε~ 25)

Συνάξατε τα περισσεύσαντα, δια να μη χαθή τίποτε.
(Ιωάν. ς~ 12)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων, ήτις είναι υπόκρισις Λουκ. ι3~ 1)

Προσέχετε από των γραμματέων, οίτινες θέλουσι να περιπατώσιν εστολισμένοι…
(Λουκ. κ~ 46-47)

Κατά τα έργα αυτών (των γραμματέων-Φαρισαίων) μη πράττετε, επειδή λέγουσι, και δεν πράττουσι.
(Ματθ. κγ~ 2-3)

Μη κάμνετε την έλεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να βλέπησθε υπ’ αυτών.
(Ματθ. ς~ 1)

Όταν προσεύχησαι, μη έσο ως οι υποκριταί… δια να φανώσιν εις τους ανθρώπους^ … συ είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου.
(Ματθ. ς~ 5-6)

Όταν νηστεύης, άλειψον την κεφαλήν σου, και νίψον το πρόσωπον σου^ δια να μη φανής εις τους ανθρώπους.
(Ματθ. ς~ 16-18)

Μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου.
(Ιωάν. β~ 16)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας^ διότι εάν τις έχη περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού.
(Λουκ. ιβ~ 15)

Μη θησαυρίζεται εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει, και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν^ αλλά θησαυρούς εν ουρανώ.
(Ματθ. ς~ 19-20)

Ταύτα έπρεπε να πράττητε (αποδεκατίζετε)
Ματθ. κγ~ 23)

Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανεισθή από σου μη αποστροφής.
(Ματθ. ε~ 42)

Δοτέ έλεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών.
(Λουκ. ια~ 41)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Εκείνο το όποιον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω. Αποκ. β~ 25)

Γίνεσθε έτοιμοι διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.
(Λουκ. ιβ~ 40)

Ας είναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι, και οι λύχνοι καιόμενοι και σεις, όμοιοι με ανθρώπους οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει.
(Λουκ. ιβ~ 35)

Προσέχετε εις εαυτούς μήποτε… επέλθη αιφνίδιος εφ~ υμάς η ημέρα εκείνη.
(Λουκ. κα~ 34)

Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ.
(Λουκ. ιζ~ 32)

Βλέπετε μη πλανηθήτε Μαρκ. ιγ~ 5-6)

Προς πάντας λέγω, Αγρυπνείτε.
(Μάρκ. ιγ~ 37)

Ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφάλας σας διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.
(Λουκ. κα~ 28)

http://agiooros.org/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s